កំសត់ណាស់!! សិស្សថ្នាក់ទី៥ តាំងពីចូលរៀនមក មិនដែលឃើញប្អុនប្រុសចេញក្រៅថ្នាក់សោះ ឆ្ងល់ពេកក៏សួរនាំ ចុងក្រោយទឹកភ្នែករលីងលោង…(មានវីដេអូ)

កាលពីថ្មីៗនេះ មានក្មេងប្រុសម្នាក់ ធ្វើអោយអ្នកលេងបណ្តាញមានការចាប់អារម្មណ៍ និងអាណិ.តជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ប្អូនប្រុសរូបនេះតាំងពីចូលរៀនមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលចេញលេងមិនដែលឃើញប្អូនចេញលេងនឹងគេសោះ អង្កុយស្ងៀមនៅក្នុងថ្នាក់រហូត ដែលធ្វើអោយមានការងឿនឆ្ងល់ជាខ្លាំង តែតាមពិតមកពីប្អូនប្រុសរូបនេះមានជីវភាពក្រីក្រ លំ បា ក សូម្បីតែមករៀនក៍គ្មានលុយមកដែល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនប្រុសរូបនេះមានឈ្មោះថា ថៃយ៉ា អាយុ១៤ឆ្នាំ រៀនថ្នាក់ទី៥ មានជីវភាពខ្វះខាតជាខ្លាំង តែគាំត់ខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាណាស់ មិនបោះបង់ការសិក្សារឡើយ។ ប្អូនប្រុសរូបនេះតែងតែមករៀនជារៀងរាល់ព្រឹក ហើយឆ្លៀតពេលថ្ងៃទំនេរ ដើរបេះផ្លែឈើអោយគេ ដើម្បីបានកំរៃខ្លះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងចំណាយចាំបាច់ផ្សេងៗ។ ក្រោយឃើញវីដេអុនេះរួចធ្វើអោយអ្នកលេងបណ្តាញជាច្រើនមានការអាណីតអាសូរដល់ប្អុនប្រុសជាខ្លាំង ហើយអ្នកខ្លះក៍ចង់ជួយឧបថម្ភដល់ប្អុប្រុសទៀតផង។ ចង់ជ្រាប់ច្បាស់​សូមទស្សនាខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment